प्रबन्ध पत्र

  • प्रकाशित मिति: असार १८, २०७७ / सञ्चारलय
alt

कम्पनी एन,२०६३ अन्तर्गत संस्थापित (जनमानस संचार प्रा ली)
                                 को
                              प्रबन्ध पत्र


१ कम्पनीको नाम : यस कम्पनीको नाम (जनमानस संचार प्रा लि) हुनेछ । जसलाई अंग्रेजीमा (janamans sanchar pvt.ltd ) लेखिनेछ ।
२ कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना : यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय सुनसरी जिल्ला इटहरी उपमहानगरपालिका वाडा नं १ मा रहनेछ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको स्विकृतीमा अन्य ठाउँमा रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण गर्न सकिने छ ।
३ कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोवारको प्रकृति : कम्पनीले गर्ने व्यवसाय सेवामूलक तथा व्यापारमूलक हुनेछ ।
४ कम्पनीको उधेश्य : (१) सम्बन्धीत निकायको स्वीकृती लिनु पर्ने भएमा सो समेत लिई सामाजिक ,आर्थिक , धार्मिक , शैक्षिक ,सांस्कृतिक , राजनैतिक , स्वास्थ्य ,खेलकुद , पर्यटन , कृषि , उधोग , व्यापार व्यावसाय जस्ता विविध विषयमा नागरिकहरुलाई सत्य तथ्य एवं यथार्थ घटनाहरुको वारेमा सुसुचित गराउने , नागरिकको जनचेतना अभविृदि गर्न र मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि समाचारमुलक , विचारमुलक , अनुसन्धनात्मक र मनोरञ्जनात्मक प्रकाशन तथा विधुतीय माध्यबाट प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने मूल उध्ेश्य रहने गरी कम्पनीको देहाय वमोजिमको उध्ेश्य हनेछन् ।
(क) मुद्रण तथा प्रकाशन सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्यहरु गर्ने
(ख) सम्बन्धीत निकायको स्वीकृती लिई अनलाइन पत्रकारिता , अनलाइन टिभी, अनलाइन रेडियो संचालन गर्ने एवं युटुब च्यानल समेत संचालन गर्ने ।
(ग) प्रिन्टीड मिडिया , इलेक्टोनिक मिडियाको माध्यमद्धारा नागरीकहरुलाई सत्यतथ्य एवं यथार्थ घटनाहरुको बारेमा सुसुचित गराउन , नागरिकको जनचेतनामा अभिवृद्धि गर्न र मनोरञ्जनात्मक दैनिक , साप्ताहीक , पाक्षिक , मासिक पत्रपत्रीका नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्ने ।
(घ) प्रतिष्ठित स्वदेशी तथा विदेशी लेखक , साहित्यकार , विद्धानहरुद्धारा तयार पारीएको पाण्डुलिपीको स्वीकृती लिई पुस्तक प्रकाशन गर्ने साथै प्रकाशित पुस्तक एवं पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी विक्री वितरण गर्ने ।
(ङ) कम्पनीद्धारा प्रकाशित गरिएका पुस्तक र पत्रपत्रिकाको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने ,कम्पनीले आवश्यक ठानेका प्रकासन सम्वन्धी अन्य विविध कार्यहरु गर्ने , दैनिक , साप्ताहिक र मासीक लगायतका पत्रपत्रिकाहरुको विविध सुचनाको संकलन गरी सम्बन्धित निकायलाई सम्प्रषण गर्ने ।
(च) समाचारमुलक,सुचनामुलक ,अनुन्धानमुलक , ज्ञानवद्र्धक तथा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन गरी विधुतिय संचार माध्यम मानर्फत् प्रकाशन , प्रसारण गर्ने गराउने ।
(छ) छपाई सम्बन्धि (प्लेट मेकिङ, स्क्रिन प्रिन्ट , लोगो डिजाइन , ग्राफिक डिजाइन , वेव साइट डिजाइन , सपटवेयर विकास , रबर छाप तथा नायलन छाप , भिजिटिङ कार्ड , लेटर प्याड , आदी ) सम्पुण कायृ गर्ने गराउने ।
(ज) व्यापार व्यावसाय प्रवद्र्धन गर्नको लागी सर्वसुलव रुपमा ई(सेवाको माध्यमबाट व्यवसाय संचालन गर्ने गराउने ।
(झ) रेडियो , एफ. एम. तथा टेलिभिजन संचालन गर्ने गराउने ।
(ञ) विज्ञापन एजेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने गराउने तथा सोको उत्पादन , प्रकाशन , प्रसारण एवं वितरण समेत गर्ने गराउने ।
(ट) नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त संस्थासँग भाडामा समय खरीद गरी फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन र स्याटेलाईट तथा केबुल टेलिभिजन सेवा संचालन गर्ने ।
(ठ)स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादक तथा कार्यलयको उत्पादन तथा व्यापारीक विज्ञापन निर्माण प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने गराउने ।
(ड) concert , foods festivals, carnivals, miss hospitality concert , red carpet events , music festivafs , wedding events , talents hint program , dance party program जस्ता विविध (events ) को कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने तथा सो सँग सम्बन्धि तालिम दिने ।
(ढ) कुनै पनि सरकारी , गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थाको मिटिङ्ग , सेमिनार , पाटी वा अन्य कार्यक्रमहरुको आयोजकको रुपमाकार्य गर्ने गराउने ।
(ण) छपाइका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थहरु स्वदेश तथा विदेशबाट आयात निर्यात गरी विक्री वितरण गर्ने गराउने ।
(त) प्रेस संचालन गर्नको लागि चाहिने मेशिनरी , तिनका पार्ट पूर्जाहरु विदेशबाट आयात गरी स्वदेशमा विक्री वितरण गर्ने गराउने ।
(थ) आमनागरीकलाई जानकारी एवं सुसुचित गराउन समसामयिक सामाजीक , आर्थिक ,राजनैतिक विषयवस्तुसँग सम्वन्धित वितार गोष्ठी , अन्तर्कृया आदिको आयोजना गर्ने ।
(द) सुचनामुलक एवं मनोरञ्जनमुलक श्रव्यदृश्य सामाग्री (डकुमेन्ट्री) आदि तयार गर्ने ।
(ध) उधोग , व्यापार व्यावसायको विज्ञापन सम्बन्धि पुस्तक र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने ।
(न) विभिन्न विषयहरुमा स्तरिय शैक्षिक एवं पाठ्य सामाग्रीहरु पुस्तक प्रकाशन गर्ने ।
(प) समान उध्ेश्य भएका कम्पनीहरुको व्यवस्थापन तथा संचालनको जिम्मा लिई व्यवस्थापन तथा संचालन गर्ने ।
(२) कम्पनीले उपदफा (१) वमोजिमको उध्ेश्यको कार्यन्वइन गर्न प्रचलीत कानुन वमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सो प्राप्त गरी मात्र कार्यन्वयन गरिने छ ।
(३)उपदफा (१) मा उल्लिखित उध्ेश्यको सम्बन्धमा अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो अनुमति वा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा पेश गरिने छ ।
(५) कम्पनीको उध्ेश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु : यस कम्पनीले दफा ४ वमोजिमका उध्ेश्य प्राप्त गर्न देहायका कामहरु गर्नेछ ।
(क) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जग्गा , भवन , सवारी साधन र आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने वा भाडामा लिई प्रयोग गर्ने तथा कम्पनीलाई आवश्यक नपर्ने चल अचल सम्पत्ति विक्री गर्ने ।
(ख) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तथा तिनको सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्ने । आवश्यक परेमा विज्ञ तथा अन्य व्यक्तिहरुको सेवा करारमा प्राप्त गर्ने ।
(ग) कम्पनीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने र संचालन गर्ने ।
(घ) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंक वा कुनै वित्तिय संस्था वा व्यक्तिबाट धितो राखी वा नराखी कर्जा लिने ।
(ङ) कम्पनीको नामबाट शेयर तथा डिवेन्चर खरीद गर्ने त्यसलाई विक्ती गर्ने ।

(च) अन्य आवश्यक कुराहरु : 
(१) कम्पनीलाई आक्स्मिक क्षतिबाट बचाउन कम्पनीको मेशीनरी , भवन लगायतका सबै प्रकारका सम्पत्तिहरु ीवमा गराउने ।
(२) प्रचलीत कानूनको अधिनमा रही कम्पनकिो प्रत्यक्ष किसिमले लाभप्रद आवश्यक परेमा प्राविधिक ज्ञान तथा शिपहरु उपलब्ध गराउने , सो को लागि वयक्ति वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने र त्यसलाई आपनो शेयर विक्री गर्ने वा त्यसमो शेयर आफुले खरीद गर्ने ।
(३) कम्पनीको लागी प्राप्त हुनसक्ने सबै प्रकारका सुविधा , सहुलियत प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको कार्यलयसँग अनुरोध गर्ने , कम्पनीको व्यापारीक हित संरक्षणको लागी डिजाइन र टे«डमार्क रजिष्टर्ड गराउने यसको हक र सुविधा उपल्व्ध गर्ने र उपयोग गर्ने ।
(४) कम्पनीको तर्फबाट वा विरुद्धमा परेका मुद्दा मामिलाहरुको पुर्पक्ष गर्ने , प्रतिरक्षा गर्ने , लिखित जवाफ पेश गर्ने , यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी सेवा प्राप्त गरी आपनो हक अधिकार र सहुलीयत सुविधालाई सुरक्षित राख्ने ।
(¬५) कम्पनीको आपनो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नेको लागी सर्वसाधारणलाई बढी जानकारी गराउन विभिन्न संचारका साधन तथा पत्र पत्रिकाबाट विज्ञापन सुचना आदि प्रसारण गर्ने गराउने ।
(६) आवश्यक परेमा कम्पनीको हितलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी तथा सल्लाहकार भर्ना गर्ने , कारवाही गर्ने , सस्पेण्ड गर्ने , स्पष्टिकरण लीने , राजीनामा स्वीकार गर्ने ,सेवाबाट हटाउने आदी जस्ता सम्पुर्ण कार्य गर्ने ।
६) कम्पनीको पुँजीको संरचना : कम्पनीको पुँजीको संरचना देहाय वमोजिम हुनेछ ।
(क) कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.५,००,००० ( पाँच लाख रुपैयाँ ) हुनेछ । सो पूँजीलाई रु.१०० दरका ५,००० ( पाँच हजार )थान साधरण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
(ख) कम्पनीले तत्काल जारीगर्ने शेयर पूँजी रु.५,००,००० –( पाँच लाख रुपैयाँ ) हुनेछ ।
(ग) कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु. ५,००,००० –(पाँच लाख रुपैयाँ) हुनेछ ।
७) कम्पनीको शेयरको किसिम : कम्पनीको शेयरको किसिम देहाय वमोजिम हुनेछ ।
(क) कम्पनीका शेयरहरुलाई साधारण शेयरमा मात्र विभिजन गरी जारी गरिनेछ ।
(ख) अग्राधिकार शेयर सम्बन्धि व्याबस्था गरीएको छैन ।
८) शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा :
(क) यस कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थापक शेयरधनीले कम्पनीको प्रथम बार्षिक साधारण सभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको शेयरको कम्पनीबाट माग भएको रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता तभएसम्म आफुले लिएको शेयर विक्री वितरण वा कुनै किसिमबाट हक छाडी दिन रधितो वन्धक राख्न पाइने छैन ।
(ख) उपदफा –(क) वमोजीमको अवस्था पूरा भई शेयरधनीहरु बाहेक अन्यलाई विक्री वितरण वा हक छाडी दिनु वा धितो वन्धक राख्नु परेमा संचालक समितिको पूर्ण स्विकृती लिएर मात्र गर्न सकिने छ ।
(ग) कुनै शेयरवालाको मृत्यु भएमा सो शेयरवालाले आपनो मृत्यु पछी फलानो व्यातिmलाई मेरो नामको शेयर नामसारी गरी दिनु भनी कम्पनीमा लेखी दिएको रहेछ भने सोहि इच्छाएको व्याक्तिको नाउँमा र सो रहेनछ भने निजको सबै भन्दा नजिकको हकदारको नाउँमा नामसारी गरीने छ ।

९) शेयर वापतको रकमको भुक्तानी :
(१) कम्पनीले आपनो आवश्यकता अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरी शेयर वापतको रकम आंशिक वा पूर्ण रुपले भुक्तानी माग गर्न सक्नेछ ।
(२) शेयर वापत कम्पनीले माग गरेका रकमहरु निर्धारीत समयमा शेयरधनीले बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) शेयर वापतको रकम माग गर्ने , माग गरेको रकम निधारीत समयावधि भित्र बुझाउने , भुक्तानीको म्याद थप माग गर्ने तथा कम्पनीले म्याद दिने जस्तो कुराहरुको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए वमोजीम हुनेछ ।

१०) शेयरको अधिकतम संख्या : कम्पनीमा शेयरधनिहरुको अधिकतम संख्या १०१ भन्दा बढी हुने छैन तर कर्मचारीहरुलाई शेयर विक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीका शेयर खरिद गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरीद गरिसकेका तर तत्काल कम्पनीका सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको अधिकतम संख्याको निधारर्ण गर्ने प्रयोजनको लागी गणना गरिने छैन ।

११) दायित्व सिमीत हुने : यस कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजको खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अंकित मूल्यसम्म सीमीत रहने छ ।
तर शेयरधन िवा सञ्चालकले सो हैसियतमा तेश्रो पक्षसँग गरेको व्यक्तिगत जमानत सम्बन्धि सम्झौता वमोजीमको दायित्वको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।

१२) अन्य आवश्यक कुराहरु : 
(१) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यर्होने छ ।
(२) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद वाहेक कुनै किसिमबाट शेयर खरीद गर्ने वा शेयरमा हक पाउन सक्नेछ ।
(३) कम्पनीको कारोवार शुरु गर्दाको बखतमा संस्थापक वा अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले बैंक वा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन सुरक्षण स्वरुप धितोको लागी घर जग्गा लगायत अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर कम्पनीले कारोवार गर्दाको अवस्थामा संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कुनै सम्पति प्राप्त भएको छैन ।
(४) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा अधिकार पाउने गरी हाल व्यवस्था गरिएको छैन । पछि दिने भएमा साभारण सभाबाट निर्णय गराई दिइने छ ।
(छ) यस प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख नभएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन , २०६३ रप्रचलीत नेपाल कानुन बमोजीम हुनेछ ।

१३) कम्पनीको प्रकृति अनुसार कुनै थप व्यवस्था गर्ने भएमा : आवश्यकता भएमा पछि साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारीत गरी सोलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१४) प्रबन्ध पत्रमा संशोधन भएमा लागु हुने अवस्था : यस प्रबन्ध पत्रमा कम्पनीले कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारीत गरी सो प्रस्ताव कार्यालयवाट अभिलेख भएपछी मात्र प्रबन्ध पत्र संशोधन भएको मानिनेछ ।

१५) प्रबन्ध पत्र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने : यस प्रबन्ध पत्रका दफाहरु कम्पनी ऐन , २०६३ र अन्य प्रचलीत कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वत बद्र हुनेछ ।

१६) संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण : हामी जनमानस संचार प्रा.लि. का संस्थापकहरुले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलीत कानुन वमोजीम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेका छौं । यो प्रबन्ध पत्रमा उल्लेखीत हाम्रो नाम , ठेगाना ,हस्ताक्षर ,हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धि व्यहोरा ठिक साँचो हो । कुनै कारणले झुठा ठहरीन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौ । यो प्रबन्ध पत्रमा लेखिएका कुरा साँचो हो ,झुठा ठहरे कानुन वमोजीम सहन बुझाउन मञ्जुर छौं भनी सहिछाप गरेका छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लोकप्रिय बन्दै बन्धन ...

विराटनगर । नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रालिले उत्पादन गर्ने बन्धन सिमेन्ट लोकप्रिय बन्दै गएको छ । बन् ...

दुई दिनभित्र सार्वजन ...

काठमाडौं – चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीले अति प्रभावित यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन ग ...

राम जन्मभूमि विवादः ...

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मभूमि पर्सा ठोरीमा रहेको भनेपछि एकाएक चर्चा ...

१५ गतेदेखी गाईजात्रा ...

कोभिड–१९’ को त्रास र पीडासंग जुझिरहेका विश्वभरका नेपाली भाषीलाई आशा र उत्साह जगाउने उद्द ...

मौद्रिक नीति सार्वजन ...

बिबिसि । आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न जोड दिँदै नेपाल राष् ...

असार मसान्तमा तिर्नु ...

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज व्यवसाय हेरेर ६ महिनादेखि ...